Nasi akcjonariusze

Szybki i rentowny wzrost grupy oraz nieustanne dążenia w kierunku stałej poprawy naszych wyników we wszystkich dziedzinach to nasze 2 wektory tworzenia wartości firmy. Na co dzień, w naszych wyborach preferujemy działania generujące najwięcej wartości dla naszych akcjonariuszy. Ci ostatni trwale wpisali swe zaangażowanie w działanie naszej grupy.

Vivescia Industries, właściciel 100% udziałów grupy Malteurop, jest grupą rolnoprzemysłową należącą do spółdzielni rolnych, partnerów finansowych i 2 300 akcjonariuszy indywidualnych. Celem działalności grupy Vivescia Industries, skoncentrowanej na przemyśle rolnym, jest przetwarzanie produktów roślinnych z wykorzystaniem różnych metod i z przeznaczeniem na różne rynki.

Akcjonariusze Vivescia Industries posiadają doskonałą znajomość przemysłu słodowniczego i głębokie zrozumienie jego specyfiki.

Rolnicy należący do tych spółdzielni, zaangażowani w sposób długoterminowy w uprawę jęczmienia działają na dużym obszarze północno-wschodniej Francji, gdzie gleba i klimat sprzyjają uprawie jęczmienia browarnego. Spółdzielnie te są zaangażowane kapitałowo w proces przetwarzania jęczmienia w słód.

Dysponują wielką ilością sprzętu rolniczego i logistycznego, i zbierają rocznie ponad 13 milionów ton zbóż, w tym ponad 3 miliony ton jęczmienia.

Mogą składować jednocześnie do 10 milionów ton zbóż, używając do tego celu ponad 1 000 silosów.

Zatrudniają ponad 6 200 pracowników, którzy pracują dla około 49 000 rolników będących członkami spółdzielni.