Kontrola surowców

Malteurop prowadzi politykę badań i rozwoju ukierunkowaną na wnoszenie innowacji w łańcuch produkcyjny Jęczmień-Słód-Piwo. Chodzi tu głównie o doskonałe opanowanie kwestii związanych z surowcami- jęczmieniem i słodem - oraz doskonalenie procesu przemysłowego w słodowniach. Taka strategia B&R wiąże się ze ścisłą współpracą oraz wspólnym z klientami i rolnikami rozwojem. Potrzeby klientów pozostają w ścisłym centrum tych działań.

Malteurop dysponuje zasobami ludzkimi i technicznymi wyspecjalizowanymi w zakresie rozwoju odmian jęczmieni browarnych.

Hodowla odmian

U źródeł, Malteurop pracuje z hodowcami, którzy wykorzystują najnowsze technologie doboru odmian. Dobór ten ma na celu optymalizację wydajności odmian w zależności od specyfiki warzenia piwa, produkcji słodu oraz oczywiście na poziomie produkcji rolnej. Efekt ten uzyskuje się poprzez definiowanie pożądanych parametrów technicznych i agronomicznych, oraz przez identyfikację genów za nie odpowiedzialnych.

Próby polowe

Malteurop organizuje wdrażanie i kontrolę prób polowych mających, aby móc oceniać i scharakteryzować wszystkie nowe odmiany w porównaniu z jęczmieniami już uprawianymi lokalnie.

W przemyśle rolno-spożywczym, Malteurop jest jedyną firmą uprawnioną przez francuskie instytucje gospodarki rolnej do eksperymentowania i prowadzenia oficjalnych prób przed rejestracją nowej odmiany. Wynika to z aktywności firmy na tym polu oraz jej woli jak najszybszego poznawania nowych odmian.

Mikrosłodowanie

W swoim laboratorium, wyposażonym w mikrosłodownie, Malteurop prowadzi niezwykle liczne badania próbek jęczmienia otrzymywanych z prób polowych, około 50 000 rocznie. Mikrosłodowanie jest jak fabryka na małą skalę, która realizuje wszystkie etapy procesu: namaczanie, kiełkowanie i suszenie. Rocznie prowadzi się około tysiąca takich operacji.

Dzięki dużej wydajności mikrosłodowni, Malteurop testuje wielkie ilości próbek, i dzięki temu może ustalić statystycznie odmiany pozwalające uzyskać najlepsze rezultaty w browarach. Międzynarodowy charakter firmy pozwala jej prowadzić próby porównawcze potencjału wybranych odmian w różnych warunkach glebowo-klimatyczne. Założenie tych strategicznych ekspertyz jest podwójne:

  • z jednej strony chodzi o takie kierowanie strategią zaopatrzenia grupy, aby zawsze korzystać z najlepszych odmian;
  • z drugiej Malteurop jest w stanie dla każdego rynku dobrać najlepszą odmianę, która pozwoli zoptymalizować wyniki zarówno z punktu widzenia browarników i rolników, jak i ekonomicznie.

Malteurop może dzielić prowadzić swe badania porównawcze potencjału poszczególnych odmian razem ze swymi strategicznymi klientami, a także realizować konkretne, zlecone badania w ramach misji konsultingowych.