Ogólne warunki użytkowania

Serwis internetowy malteurop.com został wyprodukowany przez firmę MALTEUROP GROUPE (nazywaną poniżej MALTEUROP), spółkę prawa francuskiego, której siedziba mieści się pod adresem 2 rue Clément Ader – 51100 Reims – Francja, i która została wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek w Reims pod numerem 377514229.

Serwis internetowy malteurop.com został opracowany przez firmę DIPTYQUE – 29 boulevard Malesherbes – 75008 Paris – Francja.

Mieści się na serwerze należącym do firmy DIGITALOCEAN – 101 Avenue of the Americas – New York, NY 10013 – Stany Zjednoczone.

Wchodząc na strony serwisu internetowego (nazywanego poniżej „Serwisem”), Użytkownik wyraża zgodę na Ogólne warunki użytkowania serwisu internetowego przez internautów (nazywane dalej „Warunkami ogólnymi”) wyszczególnione poniżej. MALTEUROP zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzupełnień do niniejszych Warunków ogólnych, zaś w zakresie odpowiedzialności użytkownika leży ponowne zapoznanie się z nimi przy każdorazowym odwiedzeniu Serwisu. Firma MALTEUROP stworzyła Serwis wyłącznie do użytku osobistego.

Prosimy o natychmiastowe opuszczenie Serwisu, jeżeli Użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami ogólnymi użytkowania.

 1. Dane osobowe obejmują Twoje nazwisko, adres, numer telefonu, datę urodzenia oraz adres e-mail. Ogólnie rzecz ujmując, masz prawo korzystać z naszego Serwisu bez podawania Twoich danych imiennych. Jednak od czasu do czasu możemy mieć potrzebę gromadzenia danych osobowych użytkowników w specyficznym celu, na przykład aby móc dostarczyć im poszukiwanych przez nich informacji. Jeżeli będziemy mieli zamiar wykorzystać dane osobowe użytkownika do innych celów, poinformujemy go o tym fakcie w momencie ich podawania. Dostarczając nam swoich danych osobowych, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie oraz rozpowszechnianie w ściśle określonych celach.

  Przypominamy również, że masz prawo konsultować, modyfikować, poprawiać i usuwać wszystkie dotyczące Twej osoby informacje. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z MALTEUROP przez <malteurop@malteurop.com>.

 2. Zastrzegamy sobie prawo rozpowszechniania Twoich danych osobowych wśród współpracujących z nami firm oraz osób trzecich w celach komercyjnych, marketingowych lub związanych z serwisem internetowym. Zobowiązujemy się nie sprzedawać, nie przekazywać i nie rozpowszechniać Twoich danych osobom trzecim, chyba że postępowanie takie jest potrzebne, aby móc udzielić odpowiedzi na Twe zapytanie, lub z analogicznych powodów.
 3. Zależy nam na zapewnieniu dokładności oraz ścisłości danych osobowych Użytkownika, dlatego wprowadziliśmy środki fizyczne i elektroniczne pozwalające je zagwarantować. Dostęp do tych informacji mają wyłącznie administratorzy serwisu. Jeżeli Użytkownik podał nam swoje dane osobowe, a teraz chce, żeby informacje o nim zostały usunięte z naszych baz danych bądź też zaktualizowane, prosimy o kontakt z nami przez <malteurop@malteurop.com>. W takim wypadku prosimy również o nieco cierpliwości, ponieważ aktualizacja danych Użytkownika wymaga czasu.
 4. W miarę swych możliwości MALTEUROP stara się zapewnić ścisłość i aktualność informacji udostępnianych w Serwisie lub na wszelkich innych stronach internetowych należących do firm bezpośrednio z nami związanych. MALTEUROP zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek w zawartości niniejszego Serwisu w dowolnie wybranym momencie i bez konieczności uprzedzania użytkowników. Każdorazowe skorzystanie z Serwisu oznacza akceptację wszystkich zmian wprowadzonych do niniejszych Warunków ogólnych.

  MALTEUROP nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, ścisłość lub dokładność wszelkich informacji podanych na tych stronach.

  Korzystanie z serwisu (ze ściąganiem informacji, dokumentów lub linków do innych stron internetowych włącznie), jak również użytek czyniony z publikowanych w nim treści oraz zaufanie w nich pokładane są podejmowane na własne ryzyko użytkownika. W granicach określonych prawnie wykluczamy wszelkie roszczenia dotyczące reprezentacji, warunków oraz gwarancji dotyczących dorozumianej wartości handlowej, jakości, przydatności do określonych celów oraz należytych starań, które mogłyby być domniemane jako zawarte w niniejszych Warunkach użytkowania, niezależnie od tego, czy odbywałoby się to w drodze prawnej czy też w inny sposób.

  Nie gwarantujemy, chyba że wyraźnie określono inaczej:

  • ścisłości lub kompletności treści publikowanych w ramach Serwisu;
  • dostępności Serwisu w określonym momencie lub jego funkcjonowania bez przerw i błędów;
  • kompatybilności Serwisu z komputerem użytkownika lub oprogramowaniem na nim zainstalowanym;
  • odporności Serwisu na działanie wirusów.
 5. MALTEUROP uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności i odmawia jej ponoszenia w związku z:

  • wszelkimi przerwami w działaniu Serwisu lub stron poprzez niego dostępnych,
  • błędami, wirusami lub innymi problemami technicznymi, na które mógłby być narażony Użytkownik korzystający z Serwisu,
  • jakimikolwiek incydentami lub problemami technicznymi, które mogłyby spowodować uszkodzenie komputera Użytkownika lub danych zawartych na jego dysku. W zakresie odpowiedzialności Użytkownika leży zainstalowanie oprogramowania antywirusowego oraz urządzeń zabezpieczających w celu ochrony jego sprzętu oraz danych,
  • wszelkimi pojedynczymi lub nieprzewidzianymi nieścisłościami, błędami lub pominięciami w ramach informacji udostępnionych w Serwisie,
  • wszelkimi szkodami wynikającymi z podstępnego wtargnięcia osób trzecich skutkującego zmianami informacji zawartych w Serwisie,
  • oraz, bardziej ogólnie, wszelkimi szkodami lub stratami bezpośrednimi lub pośrednimi - niezależnie od ich przyczyny, pochodzenia, natury lub konsekwencji - które mogłyby przydarzyć się w efekcie uzyskania jakiejkolwiek natury dostępu do Serwisu, braku dostępu do niego lub wskutek zawierzenia jakiejkolwiek informacji pochodzącej bezpośrednio lub pośrednio z wyżej wymienionego Serwisu.

  Ograniczenie to nie obejmuje śmierci lub szkód cielesnych spowodowanych naszym zaniedbaniem lub oszustwem. Nie możemy natomiast być pociągnięci do odpowiedzialności za żadne straty lub szkody poniesione przez Użytkownika wskutek skorzystania lub prób skorzystania z niniejszego Serwisu bądź też z jakichkolwiek publikowanych w nim treści.

 6. Serwis (włącznie z wszelkimi tekstami, obrazami, stronami www, dźwiękiem, filmami wideo lub innego rodzaju treściami zawartymi lub dostępnymi przez Serwis) oraz wszelkie oprogramowanie mogące być użytkowane wraz z nim mogą zawierać informacje chronione prawem własności intelektualnej lub na mocy innych przepisów prawa. W ramach niniejszych Warunków ogólnych prawa własności intelektualnej obejmują, i to bez ograniczeń, wszelkie prawa autorskie, rysunki, znaki, prawa dotyczące danych, prawa dotyczące baz danych, ekspertyzy oraz jakiekolwiek inne prawa własności intelektualnej, niezależnie od tego, czy mowa o prawach zastrzeżonych czy nie, wszędzie na świecie.

  Tam, gdzie było to konieczne, firma MALTEUROP odkupiła prawa własności intelektualnej związane z kopiowaniem i/lub korzystaniem z wszelkich obrazów dostępnych w Serwisie. Jeżeli nie podano innej informacji, prawa własności intelektualnej związane z dokumentami zawartymi na stronach Serwisu, jak również każdy z elementów stworzonych na potrzeby Serwisu stanowią wyłączną własność MALTEUROP lub osób/firm udzielających licencji. Wszelkie szczegóły lub informacje dotyczące ograniczenia praw własności intelektualnej, w zależności od konkretnego przypadku, są zamieszczone w Serwisie. Użytkownik musi się poddać wszelkim ograniczeniom dotyczącym korzystania z nich określonym w Serwisie. MALTEUROP zastrzega sobie prawo cofnięcia praw użytkowania bez uprzedzenia, zaś Użytkownik niniejszym gwarantuje i zwalnia MALTEUROP z odpowiedzialności za wszelkie niewłaściwe wykorzystanie serwisu lub niezgodne z prawami własności intelektualnej.

  Kopiowanie elementów Serwisu jest dozwolone wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego; kopiowanie lub korzystanie z elementów Serwisu w innych celach jest zabronione.

  Drukowanie lub ściąganie jakichkolwiek elementów lub informacji zawartych w Serwisie jest uzależnione od trzech następujących warunków:

  • elementy lub informacje są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego,
  • informacje na temat praw autorskich lub innych praw własności nie będą usunięte z wykorzystywanych elementów Serwisu lub informacji,
  • elementy lub informacje nie będą w żaden sposób zmieniane.

  Zabronione są również jakiekolwiek próby kopiowania, modyfikacji, tworzenia dzieł pochodnych, programowania zwrotnego lub inne mające na celu odnalezienie kodu źródłowego (za wyjątkiem przypadków dozwolonych prawem), sprzedaży, przenoszenia, przyznawania licencji lub przekazywania praw związanych z oprogramowaniem umożliwiającym korzystanie z Serwisu.

  Zabronione jest modyfikowanie oprogramowania lub wykorzystywanie zmodyfikowanych wersji oprogramowania, szczególnie (lecz nie jedynie) w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do serwisu oraz możliwości wejścia do niego przy użyciu innych środków niż interfejs stworzony w tym celu przez MALTEUROP.

 7. Dozwolone jest korzystanie z Serwisu zgodnie z niniejszymi Warunkami ogólnymi, drukowanie i/lub ściąganie informacji zamieszczonych w Serwisie do osobistego i niekomercyjnego użytku. W szczególności jest zakazane:

  • tworzenie linków między Serwisem a jakąkolwiek inną stroną internetową lub włączanie w ramkę (frame) jakichkolwiek części Serwisu bez uprzedniego uzyskania naszej zgody;
  • piratowanie tego Serwisu, wykorzystywanie go do rozpowszechniania wirusów lub do jakichkolwiek innych nielegalnych celów;
  • modyfikowanie lub nadawanie zafałszowanego charakteru treściom kopiowanym z Serwisu lub wykorzystywanie takich treści z pominięciem informacji o prawach autorskich lub innej na temat własności zamieszczanych przez nas w związku z wyżej wymienionymi treściami, w taki sam sposób i w takiej samej formie co w Serwisie.

  Użytkownik, zobowiązując się do powyższego, zabezpiecza i zwalnia MALTEUROP z odpowiedzialności za konsekwencje wszelkiego niewłaściwego lub niezgodnego z prawem korzystania z Serwisu.

  W razie złamania niniejszych Warunków ogólnych możemy być zmuszeni do zawieszenia lub zablokowania dostępu Użytkownika do Serwisu internetowego, zaś MALTEUROP niniejszym zastrzega sobie prawo do zgłoszenia sprawy odpowiednim organom.

 8. Linki do innych stron www są proponowane do uznania Użytkownika. Nie gwarantujemy bezpieczeństwa ani nie popieramy tych stron ani ich właścicieli, zaś Użytkownik korzysta z nich na własne ryzyko i z wyłączeniem naszej odpowiedzialności.
 9. Może zajść potrzeba zachowywania niektórych informacji na komputerze Użytkownika w postaci plików „cookie” lub innych podobnych.

  Posługujemy się plikami cookie, aby gromadzić:

  • niektóre dane nieosobowe w trakcie wizyty Użytkownika w naszym serwisie www – na przykład na temat typu przeglądarki, której używa, systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze, prędkości transmisji danych w trakcie połączenia lub nazwy domeny internetowej, z której nawiązano połączenie z naszą witryną;
  • inne informacje zebrane w trakcie wizyty Użytkownika, jak na przykład części serwisu, które go zainteresowały lub działania, w których uczestniczy, odwiedzając nas.

  Większość przeglądarek pozwala usuwać pliki cookie z twardego dysku komputera, blokować wszystkie pliki cookie lub wyświetlać ostrzeżenie przed zapisaniem tego rodzaju pliku na dysku.

  Możemy wykorzystywać te informacje w celu ulepszenia serwisu, aby lepiej odpowiadał zainteresowaniom naszych Użytkowników.

 10. Niniejsze Warunki ogólne stanowią całość i reprezentują porozumienie między nami w zakresie wszystkiego, co dotyczy Serwisu. Z faktu, że nie wymagamy ścisłego stosowania się do któregoś z postanowień Warunków ogólnych nie wynika, że Warunki te zostały odrzucone lub unieważnione. Fakt, że któreś z postanowień niniejszych Warunków ogólnych zostało uznane za nieważne lub niemożliwe do zastosowania, nie skutkuje nieważnością pozostałych punktów, które wciąż w pełni obowiązują. MALTEUROP ma prawo przekazywać prawa i zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków ogólnych osobom trzecim. Prawem właściwym dla niniejszych Warunków ogólnych jest prawo francuskie.