Trwały rozwój

Malteurop ma bardzo wysoko rozwinięte poczucie odpowiedzialności w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jest to związane z pochodzeniem grupy i jej akcjonariatem o rolniczych korzeniach. Jak wiadomo, ruch spółdzielczy kultywuje wartości oparte na solidarności i wizji długoterminowej.

Poczucie odpowiedzialności w zakresie zrównoważonego rozwoju jest również związane z pozycją lidera, jaką grupa Malteurop zajmuje w światowym przemyśle słodowniczym oraz z jej działalnością międzynarodową.

Produkcja słodu i ekstraktów słodowych jest przetwarzaniem naturalnego produktu, pochodzącego bezpośrednio z rolnictwa - odbywa się na bazie jęczmienia. Produkcja słodu, czyli słodowanie, opiera się na naturalnym procesie biologicznym - kiełkowania ziarna. Słód i jego pochodne są wykorzystywane w przetwórczym przemyśle spożywczym w celu zaspokojenia potrzeb rosnących wraz z rozwojem demograficznym i gospodarczym naszej planety.

Malteurop jasno określa najważniejsze kwestie związane z działalnością grupy i jej strategiczną pozycją w łańcuchu wartości. Tak więc do najważniejszych elementów Społecznej Odpowiedzialność Biznesu (CSR), do których grupa przykłada szczególną wagę, należą:

  • ziemia i rolnictwo
  • woda
  • energia
  • bezpieczeństwo żywnościowe
  • bezpieczeństwo w pracy
  • rozwój lokalny

Malteurop przyczynia się do selekcji i rozwoju różnych odmian jęczmienia w regionach na całym świecie, w których prowadzi działalność. Trwała współpraca utrzymywana z rolnikami umożliwia zabezpieczenie dla grupy dostaw surowca, a jednocześnie zapewnia rolnikom dochody.

Słodownictwo produkuje niewielkie ilości odpadów i zużywa mało opakowań, potrzebuje jednak wody i energii do przetwarzania zboża w słód. Woda jest potrzebna do namaczania i kiełkowania, a energia do suszenia. A zatem to właśnie zużycie wody i energii stanowi dla grupy najważniejszy problem i wyzwanie w zakresie ochrony środowiska.

W zakresie gospodarki wodą Malteurop prowadzi liczne działania, wymagające znacznych inwestycji. Chodzi o:

  • skupianie się na uprawach i odmianach jęczmienia, które nie są nawadniane;
  • zmniejszanie zużycia wody w procesie przetwarzania jęczmienia w słód poprzez wprowadzanie innowacyjnych procesów i urządzeń;
  • dbanie o jakość ścieków.

W dziedzinie energetyki Malteurop dąży do jak największej wydajności. W tym celu stosuje nowe systemy inteligentne, oparte na badaniach źródeł energii najlepiej dostosowanych do lokalnych warunków działalności poszczególnych słodowni. Malteurop działa również bardzo aktywnie w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań, m.in. takich jak kogeneracja na bazie energii odnawialnych.

Jeśli chodzi o ślad węglowy produkcji od pola po browar, większość emisji CO2 pochodzi z działalności nie dotyczącej samego wytwarzania słodu. Związana jest raczej z uprawą jęczmienia (zasiewem, nawożeniem, sposobem uprawy). Drugim czynnikiem przyczyniającym się do powstania śladu węglowego jest energia cieplna i elektryczna zużywana w produkcji słodu. Transport jęczmienia do silosów i słodowni, a dalej słodu do browarów i destylarni ma niewielki udział w emisji dwutlenku węgla.

Malteurop, jako dostawca składnika niezbędnego w przemyśle rolno-spożywczym do produkcji wielu produktów spożywanych przez ludzi, jest ważnym elementem łańcucha bezpieczeństwa żywnościowego.

Z tej perspektywy słodownictwo jest działalnością przemysłową, która nie wymaga dużej ilości siły roboczej. Jednak proces produkcji słodu wymaga stałej obecności operatorów w środowisku pracy, w którym istnieją pewne zagrożenia: praca odbywa się przez całą dobę w dużych obiektach, w których przetwarzane są wielkie ilości produktów z użyciem wielkogabarytowych urządzeń. Bezpieczeństwo w pracy jest zatem absolutnym priorytetem. Znaczenie, jakie dla firmy ma bezpieczeństwo, przejawia się poprzez duże inwestycje w infrastrukturę przemysłową, prewencję i szkolenie personelu.

Malteurop, który posiada 27 zakłady przemysłowe w 14 krajach, jest mocno zaangażowany w działania na rzecz rozwoju lokalnego. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, większość słodu jest produkowana ze zboża uprawianego niedaleko słodowni. A zatem surowiec rolny jest przetwarzany na miejscu, w procesie, w którym rolnicy biorą bezpośredni udział. Po drugie, grupa postanowiła wykorzystywać przede wszystkim miejscowe zasoby przemysłowe do budowy i konserwacji swoich zakładów.

Ponadto, ze względu na różnorodne uwarunkowania geograficzne i socjoekonomiczne w położonych na czterech kontynentach trzynastu państwach, w których grupa posiada oddziały, wymaga pragmatycznego zastosowania zasad zrównoważonego rozwoju. W realizacji konkretnych projektów za wytyczną służy zasada dawania przykładu: o udanych inicjatywach i pozytywnych doświadczeniach lokalnych oddziałów informowana jest cała grupa Malteurop. Celem tych działań jest jak najszybsze upowszechnienie dobrych praktyk.