Bezpieczeństwo w pracy

Słodownictwo jest bardzo zautomatyzowaną działalnością przemysłową, która nie wymaga dużej ilości siły roboczej. Mimo to działalność w tej branży i jej otoczenie przemysłowe tworzą dla pracowników pewne zagrożenia. Malteurop uważa, że zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom jest absolutnym priorytetem, a dbanie o bezpieczeństwo wymaga zarówno poważnych inwestycji w narzędzia przemysłowe, jak i czynności prewencyjnych. Podejście Malteurop jest oparte na połączeniu środków takich jak: inwestycje, rygorystyczne procedury bezpieczeństwa, zaangażowanie wszystkich oraz ustawiczne szkolenia.

Zidentyfikowane i przeanalizowane zagrożenia specyficzne

Przechowywanie znacznych ilości ziarna i pyłów pochodzenia organicznego czy absorpcja tlenu przez ziarno podczas procesu może prowadzić do tworzenia się wybuchowej lub szkodliwej atmosfery. Zagrożenia wybuchem (ATEX ) istnieją w niektórych strefach słodowni, do których dostęp ściśle ograniczony i reglamentowany.

Praca w dużych zakładach wymaga przemieszczenia znacznych ilości materiałów, które są narażone na zmiany temperatury i wilgotności. Ciągłe spalanie w urządzeniach wielkogabarytowych i transport wewnętrzny znacznych ilości ciężkich materiałów mogą stanowić zagrożenie mechaniczne. Te zagrożenia wymagają szczególnych środków ostrożności i wyposażenia, zarówno w odniesieniu do maszyn i przestrzeni, w których są prowadzone prace, jak i w odniesieniu do środków ochrony indywidualnej pracowników Malteurop.

Kompleksowe podejście oparte na uczestnictwie

Średnio grupa Malteurop przeznacza prawie 10% swoich inwestycji na kwestie bezpieczeństwa pracy. Chodzi tu zarazem o inwestycje w wyposażenie i sprzęt, jak i inwestycje w zasoby ludzkie, w szczególności szkolenia.

Jeśli chodzi o sprzęt, inwestycje dotyczą jednocześnie zabezpieczenia wszystkich przestrzeni, w których są prowadzone prace i ciągów komunikacyjnych, ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi poprzez stosowanie osłon w maszynach oraz wyposażenia w indywidualne urządzenia alarmowe (DATI). 

W Malteurop bezpieczeństwo ma wymiar organizacyjny. Jest ono powiązane z codziennym funkcjonowaniem i normalną działalnością przedsiębiorstwa; procedury bezpieczeństwa stanowią zwykle integralną część procedur jakości i są stosowane w sposób systematyczny.

Oprócz sprzętu i procedur bezpieczeństwo jest przede wszystkim sprawą kultury firmowej, zachowań i kompetencji. To zaangażowanie zespołów i ustawiczne szkolenia stanowią najbardziej skuteczne środki mające na celu stałą poprawę bezpieczeństwa.

Malteurop przestrzega zasady bezpieczeństwa opartego o mobilizację personelu (People Based Safety), opartej na założeniu, że pracownicy są współodpowiedzialni zarówno za swoje własne bezpieczeństwo, jak i za bezpieczeństwo wszystkich pozostałych osób.

 W systemie zarządzania bezpieczeństwem w każdym zakładzie są wdrażane liczne podejścia i działania oparte na uczestnictwie pracowników. Chodzi tu na przykład o badania dotyczące bezpieczeństwa oparte na konsultacjach z całym personelem, samodzielnie pobierane kwestionariusze mające na celu ocenę zagrożeń związanych z konkretnym zadaniem, miesięczne zebrania komitetów składających się z kierownictwa i pracowników produkcyjnych, metodę zapewniania informacji zwrotnych (REX) dla każdego wypadku lub sytuacji mogącej prowadzić do wypadków oraz promowanie nieformalnych, stałych dyskusji na te tematy.

Szkolenia są uprzywilejowanym sposobem poprawy bezpieczeństwa. W grupie są wdrażane różne działania: szkolenie przed wejściem do zakładu dla wszystkich osób zatrudnionych i obcych, szkolenia dotyczące ogólnych procedur z zakresu bezpieczeństwa, szkolenia specjalistyczne (pierwsza pomoc, gaszenie pożarów itd.), szkolenie w zakresie procedur postępowania w sprawach dotyczących kontroli i zapobiegania wypadkom lub sytuacjom, które mogłyby prowadzić do wypadków.

Ponadto w zakresie bezpieczeństwa za niezbędną uważa się procedurę audytu zewnętrznego, mającą na celu zwiększanie bezpieczeństwa, niezależnie od tego, czy jest wymagana przez przepisy lokalne czy organizmy certyfikacyjne w krajach, w których posiada swoje placówki Malteurop.