Energia

Malteurop dąży do osiągnięcia jak najwyższej efektywności energetycznej w celu ograniczenia wykorzystania zasobów. Z jednej strony cel ten osiąga się poprzez stosowanie połączenia źródeł energii najlepiej dostosowanego do dostępności lokalnych zasobów i kosztów energii na rynku. Z drugiej strony w procesie jest optymalizowane zużycie energii, a część energii jest odzyskiwana.

W perspektywie strategicznej Malteurop ma dwa cele i jedną ambicję: efektywność techniczną i ekonomiczną, rozwój na podstawie energii odnawialnych oraz, docelowo, autonomię energetyczną

Wyszukiwanie najbardziej dostosowanych źródeł energii

Malteurop łączy wykorzystanie różnych źródeł energii dla zaspokojenia swoich potrzeb energetycznych, które obecnie są na poziomie 1265 GWh. Kotły gazowe, elektryczne lub na biomasę: wyboru dokonuje się dla każdego obiekty przemysłowego indywidualnie w zależności od warunków lokalnych.

Pompy ciepła

Malteurop jest prekursorem wdrażania pomp ciepła w przemyśle słodowniczym, począwszy od ich zastosowania w 1984 r. w słodowni w Vitry. Korzystając z energii elektrycznej, pompa ciepła wytwarza energię cieplną przy bardzo korzystnym współczynnikiem wydajności energetycznej. Grupa Malteurop stosuje pompy ciepła w słodowniach zlokalizowanych w krajach, w których energia stosowana w celach napędowych jest relatywnie tańsza. Na przykład we Francji słodownie w Vitry i Pringy zostały niedawno wyposażone w nowsze pompy ciepła ostatniej generacji.

Elektrociepłownie gazowe

Wykorzystująca gaz lub biomasę elektrociepłownia wytwarza zarazem energię cieplną i elektryczną. Energii cieplna jest wykorzystywana do ogrzewania wody, głównie dla etapu suszenia. W grupie Malteurop przy wielu słodowniach działają elektrociepłownie gazowe lub wykorzystujące biomasę (we Francji, Hiszpanii itd.).

W celu modułowego zarządzania takimi źródłami wielu typów grupa Malteurop opracowała ze swoim partnerem, firmą Dalkia, nowy inteligentny zinformatyzowany system zarządzania zużyciem energii. Został on wdrożony w Vitry

Energia odnawialna: Malteurop przechodzi na technologię kogeneracji z zastosowanie biomasy

Grupa Malteurop jest czynnie zaangażowana w rozwój energii odnawialnych poprzez swoje projekty elektrociepłowni z kotłowniami na biomasę.

Przyjętą zasadą jest spalanie drewna i odpadów zboża w kotle wytwarzającym parę. Para z kolei jest używana z jednej strony w suszarni, a z drugiej strony kierowana do generatora energii elektrycznej.

Pilotażowy projekt kogeneracji z zastosowaniem biomasy, wdrażany we współpracy z firmą Dalkia — europejskim liderem w tej branży — jest w fazie budowy przy słodowni de w Vitry. Począwszy od 2013 r. w tej elektrociepłowni będą stosowane odnawialne źródła energii wykorzystujące drewno z upraw o krótkiej rotacji z lasów Ardenów, drewno z odzysku i odpady roślinne z jęczmienia browarnego. Elektrociepłownie będzie zaspokajać potrzeby słodowni, umożliwiając jednocześnie sprzedać energii elektrycznej operatorowi krajowemu.

Optymalizacja zużycia energii podczas produkcji słodu

W procesie przetwarzania jęczmienia w słód najbardziej energochłonną fazą jest suszenie. Wdrożenie narzędzia do modelowania zużycia energii cieplnej umożliwiło zoptymalizowanie ilości energii zużywanej podczas suszenia słodu. Ustawienia i optymalizacja ilości powietrza i wydajności wentylacji, temperatury nadmuchu i recyrkulacji powietrza na wylocie z suszarni zostały dokładnie zanalizowane i na tej podstawie jak najściślej dostosowane do pracy w czasie rzeczywistym.

Stopniowe wprowadzanie monitoringu efektywności energetycznej w każdym zakładzie, normalizacja referencji wewnątrz grupy oraz rozwój technologiczny narzędzi stosowanych w pilotażu procesów, które zmniejszają w szczególności aerodynamiczne straty ciśnienia, a także szczyty zużycia energii oraz przypadki nieprzestrzegania zasad termodynamiki umożliwily dalsze i trwałe zmniejszanie zużycia energii na tonę wyprodukowanego słodu.

… i odzyskiwanie energii z procesów produkcji

Grupa Malteurop inwestuje we wdrażanie instalacji odzyskujących energię, które są instalowane w jej słodowniach. Celem jest odzyskiwanie dwóch rodzajów energii: energii pochodzącej z procesu i energii z klimatyzacji.

Odzyskiwanie energii z procesu

Te pośrednie instalacje grzewcze odzyskują ciepło z suszenie poprzez statyczną wymianę ciepła w tysiącach szklanych rurek. Instalacje odzyskiwania ciepła są powszechnie stosowane w słodowniach grupy, która była jednym z pierwszych wdrażających je producentów, są one obecnie modernizowane i wyposażane w rurki szklane najnowszej generacji, umożliwiające zwiększenie sprawności dzięki wyższemu współczynnikowi wymiany ciepła.

Odzyskiwania energii z klimatyzacji i instalacji uzdatniania wody

Malteurop organizuje odzyskiwanie energii skraplania czynników chłodniczych przy produkcji zimna dla fazy procesu – namaczania, kiełkowania i suszenia. Energia ta jest ponownie wykorzystywana przy suszenia słodu.