Polityka szkoleniowa

Stałe kierunki szkoleń oscylują wokół dwóch głównych tematów:

  • doskonalenie zawodowe (aktualizacja i doskonalenie, metody pracy, autonomia zespołów, etc.),
  • bezpieczeństwo i higiena jako kwestie kluczowe w przemyśle rolno-spożywczym.

Agronomia i Przemysł, dwie dziedziny doskonalenia wiedzy

W zakresie agronomii międzynarodowa koordynacja badań nad odmianami w Malteurop ułatwia wymianę informacji i pogłębianie wiedzy na temat surowców (wydajność, podatność na choroby, kalibrowanie, zawartość protein). Intensywny przepływ informacji wewnątrz grupy pozwala optymalizować ścieżki upraw w różnych strefach, gdzie odbywa się produkcja grupy.

Jakość jęczmienia browarnego przejawia się miedzy innymi w jego czystości odmianowej. Ocena tego parametru wymaga doskonałej umiejętności rozpoznawania wzrokowego, której wdrażanie odbywa się obecnie we wszystkich naszych oddziałach.

Na poziomie przemysłowym Centrum Techniczne ma za zadanie rozpowszechnianie w Grupie wiedzy technicznej

na temat nowych trendów w przemyśle słodowniczym:

  • błyskawiczna analiza słodu,
  • parametry prażenia w procesie suszenia (opanowanie równowagi między wilgotnością-barwą-DMSP).

na temat specyfiki zbiorów:

  • wykrywanie ziaren podkiełkowanych,
  • wykrywanie potencjału gushing,
  • stan uśpienia.

Wprowadzanie zmian i nowy system zarządzania

Grupa Malteurop w 2007 wkroczyła na drogę ważnego procesu zmian. Jeden z elementów programu ma na celu poprawę wydajności procesów zarządzania Malteurop. Projekt ten umożliwił wdrożenie nowego zintegrowanego systemu zarządzania (ERP) we Francji od lutego 2009, a jego kontynuacją będzie wdrożenie tego samego narzędzia w Niemczech. Narzędzie to jest w sposób zamierzony ukierunkowane na satysfakcję klientów.

Szkoła Słodu: specyfika

Malteurop wprowadził nową jakość w sektorze słodownictwa, tworząc w 2006 Szkołę Słodu. Chodzi o autorską, wewnętrzną strukturę szkoleniową, ukierunkowaną na pogłębianie wiedzy we wszystkich dziedzinach dotyczących słodu jako produktu oraz wyposażenia służącego jego wytwarzaniu. Utworzenie Szkoły Słodu miało na celu ujęcie w ramy formalne specyficznej wiedzy związanej z łańcuchem jęczmień-słód-piwo. Naszą ambicją jest kapitalizowanie doświadczeń w zakresie zawodów związanych ze słodem, dzielenie wspólnej kultury pracy i rozpowszechnianie jej wśród wszystkich pracowników.

To pilotażowe doświadczenie jest rozwijane we Francji, lecz z intencją rozszerzenia go na pozostałe oddziały grupy. Działa również jako wsparcie dla naszych serwisów konsultingowych, w szczególności Malteurop Technical Development Program i Malteurop Manufacturing Program.

Kursy są prowadzone przez inżynierów, kierowników oddziałów oraz kierowników technicznych, którzy sami opracowują moduły szkoleniowe: surowce, parametry i techniki procesów, specyfikacje i oczekiwania browarników, etc.

Szkoła Słodu ma za zadanie szkolić zarówno nowych pracowników Malteurop, jak i cały personel pozostający w bezpośrednim lub pośrednim kontakcie ze słodem jako produktem. Ten szczególny sposób kształcenia wpływa na rosnący profesjonalizm zespołów oraz zwiększenie wydajności jednostek produkcyjnych.